شورای عالی مرکز

 

 اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات جراحی سرطان
دکتر محسن تفقدي (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه)
دکتر مینا زمانی (نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه)
دکتر رامين صادقي (نماینده دانشکده پزشکی)
دکتر مصطفی مهرابی بهار
 دکتر علی جنگجو
دکتر عباس عبدالهی
دکتر محسن علی اکبریان
دکتر مهدی اسدی
دکتر علی تقی زاده کرمانی
دکتر مسعود پزشکی راد
 وظايف شورای عالی مركز به شرح زير می باشد:

1. تصويب خط مشی پژوهشی مركز

2. تصويب طرح های همكاری با ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی-پژوهشی داخلی و خارج از كشور و سازمان های بين المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3. بررسی و تصويب گزارش سالانه فعاليت های مركز

4. بررسی و تصويب بودجه سالانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصی و با رعايت ضوابط قانونی

5. تصويب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورايعالی و دستورالعمل های اجرائی مركز تحقيقات

6. پيشنهاد سازمان و تشكيلات مركز

تبصره: مصوبات شورايعالی مركز بر اساس سياست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.