خدمات

 

 از جمله خدمات این مرکز می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 

1. خدمات پژوهشی

· ابزار و تجهیزات مورد نیاز جهت بررسی بیماران مورد مطالعه، از هزینه های مرکز تأمین خواهد شد.

· پیگیری بیماران مورد مطالعه بدون تحمیل هزینه و در روزهای تعیین شده در درمانگاه انجام می شود.

· بیماران مورد مطالعه طبق پروتکل های اجرایی هر پروپوزال در فواصل معین جهت پیگیری دعوت به مراجعه می شوند.
 

2. خدمات آموزشی

مرکز متعهد است جهت توانمندسازی اعضا و دانشجویان متقاضی، دوره های آموزشی برگزار کند. از جمله این کارگاه ها به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

· کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته

· ایجاد بانک اطلاعاتی در نرم افزار Microsoft Office

· مقاله نویسی

· کارگاه جستجو در بانک های اطلاعاتی

· کارگاه مدیریت منابع از جمله Endnote و Reference Manager

· برگزاری کلاس زبان انگلیسی به کمک اساتید مجرب

· کارگاه آشنایی با استفاده از تکنولوژی های جدید به کمک شرکت های تأمین کننده خدمات مربوطه

· برگزاری دوره آموزشی لاپاروسکوپی پایه  

· برگزاری دوره آموزشی بیوپسی غده پیشاهنگ (SLNB) به ویژه در مورد کانسر پستان

· برگزاری دوره آموزشی بیوپسی سوزنی (Core Needle Biopsy) توده ها به ویژه توده های پستانی 

· برگزاری دوره آموزشی FAST و سونوگرافی حین عمل