تماس با ما

  

   آدرس پستي: مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) - بخش جراحی عمومی- مرکز تحقیقات    جراحی سرطان- کد پستی 9133913716         

   شماره تماس: 38022677-051 شماره دورنگار: 38519868-051