تماس با ما

  

   آدرس پستي: مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) - ساختمان شماره 2- بخش جراحی عمومی- مرکز تحقیقات جراحی سرطان- کد پستی 9133913716         

   شماره تماس: 31802557-051 شماره دورنگار: 31802557-051