دكتر علی جنگجو

  

آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)- بخش جراحی عمومی
تلفن: 38022664-051
نمابر: 38525255-051
 
  
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 مدرک فلوشيپ جراحی درون بين و کم تهاجمي عمومی- دانشگاه علوم پزشکی تهران 1390  دانشيار 1391 تاکنون
مدرک دکتری تخصصی جراحی عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1381
استاديار 1384تاکنون                     
مدرک دکتری پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1371
                         
شرکت در دوره های آموزشی
 دوره کوتاه مدت لاپاروسکوپی (تهران 1386)
 کارگاه طراحی سئوال برای دانشجویان پزشکی (مشهد 1385)
 کارگاه بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ (تهران 1385)
 کارگاه Stereotactic core needle biopsy پستان (تهران 1385)
 کارگاه آزمون سازی به روشOSCE (مشهد 1385)
 کارگاه رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران (مشهد 1385)
 کارگاه اصول روش تحقیق (مشهد 1384)
 دومین کنگره سرطان پستان (تهران 19-18 آبان 1385)
 دوره آموزشی بررسی اولیه بیمار ترومایی (تهران، فدراسیون جهانی انجمن های متخصصین بیهوشی4/11/85)
 
سوابق اجرایی و اقدامات
 مدير گروه جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- 1390 تاکنون
 رئیس بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)_ 1387- مهر 1389
 معاونت آموزشی بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع)_ 1385-1387
 رئیس بخش اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا(ع) _ 1386-1383
 رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف_ 1374-1377
 عضو کمیته ارزشیابی درونی گروه جراحی عمومی _ 1387-1386
 عضو کمیته تدوین Log Book دستیاران گروه جراحی عمومی _ 1387-1385
 همکاری در راه اندازی و توسعه مرکز مهارت های بالینی دانشگاه _ 1385
 همکاری در راه اندازی و توسعه اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا (ع) _ 1385
 عضو کمیته سوانح بیمارستان امام رضا(ع) _ 1387-1383
 عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان امام رضا(ع)_ 1383 تاکنون
 مشاور نظام پزشکی_ 1382 تاکنون
 داور مجله دانشکده پزشکی مشهد و مجله زنان، مامایی و نازائی ایران_ 1381 تاکنون
 همکاری در راه اندازی و توسعه ICU جراحی بیمارستان امام رضا(ع) _1381
 داور طرح های پژوهشی_ 1384 تاکنون
 عضو کمیسیون پزشکی سرور، معاونت درمان دانشگاه_ 1381-1387
 عضو کمیته آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع)_ 1385 تاکنون       

 

فعالیت های پژوهشی

چاپ 36 عنوان مقاله انگلیسی در مجلات معتبر بین المللی و 17 عنوان مقاله فارسی

راهنمایی 20 پایان نامه دکتری عمومی و تخصصی
مدیریت انجام و همکاری در اجرای بيش از 50 طرح تحقیقاتی
ارائه بیش از 40 عنوان سخنرانی علمی در سمینارها و کنگره های داخلی
ارائه پوستر در همایش های بین المللی