دكتر سید علی علمداران بایگی

 

آدرس: مشهد- بيمارستان دكتر شيخ- بخش راديولوژي اطفال
تلفن: 37269021-051
نمابر: 38543031-051
  
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
مدرک دکتری تخصصی رادیولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1380                                                           
 دانشيار 1389 تاکنون
مدرک دکتری پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1376                                                                   
 استاديار 1380 تاکنون                                                                
 
   
شرکت در دوره های آموزش
اقدامات
دوره‌ي راديولوژي در اطفال - مركز پزشكي اطفال تهران 1381                          دوره بازآموزی رادیولوژی برای رادیولوژیست ها: زخم پپتیک و روش رادیولوژی     
دوره های تکمیلی سی تی اسکن کنگره بدخیمی های ریه، میلان: توده ره در اطفال در سی و هفت مورد جراحی شده
دوره بازآموزی رادیولوژی برای رادیولوژیست ها تحت عنوان ضایعات فضاگیر غیر تومورال                   توسعه و تجهیز و آموزشی نمودن بخش رادیولوژی کودکان بیمارستان دکتر شیخ
وسایل تشخیصی در شکم حاد نوزادان راه اندازی اقدامات رادیولوژی مداخله ای غیر عروقی نظیر ریداکشن هیدروستاتیک انواژیناسیون، نمونه برداری، تخلیه مایعات و بلوک های عصبی با راهنمایی تصویربرداری برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رادیولوژی مداخله ای غیر عروقی  
دوره بازآموزی برای تکنولوژیست ها: آماده سازی در پروسه اینویزیورادیولوژی
 
 
سوابق اجرایی
افتخارات
رئیس دانشکده پزشکی مشهد 9/1388 تاکنون         
رتیه 72 کنکور در سال 1370 در رشته پزشکی
مدیر گروه رادیولوژی 1387 تا 1390                                         
کسب رتبه نخست بورد تخصصی ناسیونال رادیولوژی در سال 1380
رئیس بیمارستان دکتر شیخ 1386 تا 1388    
پزشک برگزیده مشهد سال 1382

 

فعالیت های پژوهشی

 توده ریوی در سی و هفت مورد جراحی شده، ژورنال BPC

تومور سلول گرانولوزا، ژورنال دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کولون پاچ مادرزادی با آنوس ایپرفوره (گزارش سه مورد)، ژورنال دانشگاه قزوین
سایتوس اینورسوس و مالروتاسیون در ژورنال پزشکی ایرانیان
بررسی ارتباط بین VCVG استاندارد با یافته های سیستوگرافی رادیونوکلوئید در VUR
ارزیابی ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی در بررسی ریداکشن هیدروستاتیک اینوساسپکشن دوران کودکی، تکنیک و نتایج
چاپ 15 عنوان مقاله در مجلات فارسی و بین المللی
تألیف کتاب "اصول پایه تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)"
راهنمایی 12 پایان نامه دکتری عمومی و تخصصی
مدیریت انجام 14 طرح تحقیقاتی و بیش از 40 سخنرانی علمی در سمینارها و کنگره های داخلی و خارجی